Living with gout, arthritis, fibromyalgia or chronic pain